Advisory board

Steering Committee

Chairperson: Yinbiao Shu, Frank Lambert
Vice-Chairperson: Shujun Lu, Patrick Ryan
Members:   Xiaoxin Zhou, Yusheng Xue, Jianbo Guo, Jizhen Liu, Guangfu Tang, An Luo, Yonghua Song, Hong Rao, Minshan Lin, Yunxi Wu, Jianbin Fan

Technical Committee

Chairperson: Xianyong Xiao, Chongqing Kang

Members:    Jinghan He, Yin Xu, Yong Li, Nakanishi Yosuke, Yi Tang, Jiakun Fang, Yanli Liu, Junyong Liu, Haifeng Wang, Wenjuan Du, Wenhu Tang, Jin Lin, Zongxiang Lu, Yi Ding, Chengjin Ye, Dong Liu, Shiyan Hu, Yadong Liu, Qianggang Wang, Juan Yu, Wei Hu, Quan Li, Ting An, Weisheng Wang, Zhengyou He, Zhengming Zhao, Jianjun Zhao, Qi Huang, Chanan Singh, Joe H. Chow, Chen-Ching Liu, Goran Strbac, Carlo Alberto Nucci, Carlo Alberto Nucci, Mark O'Malley, Marija Ilic、John Moore

Organizing Committee

Chairman: Jianjun Zhao

Member: Yang Liu, Wensheng Gao, Yi Liu, Min Liu,Chunli Wang

Important Dates

31 Aug. 2020

20th Aug. 2020

Full paper submission

10 Oct. 2020

20th Sep. 2020

Notification of acceptance/ rejection

20 Oct. 2020

Presentation submission

COPYRIGHT © 2018 CSEE – All Rights Reserved